skip to Main Content
Vad är blågröngrå system?

Vad är blågröngrå system?

Vad är blågröngrå system?

Vad är blågröngrå system?

Stadsplanering har många utmaningar, och en av dem är platsbrist. I takt med att allt fler människor väljer att bosätta sig i städer hårdnar kampen om utrymmet. Det gröna får många gånger träda åt sidan, till förmån för bostäder, vägar och hårdgjorda ytor. Samtidigt är forskningen entydig: människors hälsa, klimatet och den biologiska mångfalden behöver grönska i städerna för att fungera. Inte bara växterna kämpar om utrymmet, det samma gäller för regnvattnet.

Det är sällan det finns enkla lösningar på komplicerade problem. Men så kallade blågröngråa system är ett steg framåt för att skapa hållbara städer. De blågröngrå systemen benämns ofta BGG-system. De klarar både vattenrening, kraftiga regn, god växtetablering och hårdgjorda ytor för transport. Men vad är blågröngrå system egentligen? Green Cities har träffat Kent Fridell som är expert på systemet. Han hjälper oss att reda ut begreppen samt ger råd och tips längs vägen.

Blandade erfarenheter har gett bred kompetens


Kent Fridell är landskapsingenjör och har mer än 25 års erfarenhet av frågor som rör mark, vatten och växter. Han har arbetat med kyrkogårdar, golfbanor, fotbollsplaner, allmän platsmark, kvartersmark och även undervisat och drivit utvecklingsprojekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Idag är han anställd på konsultfirman Edge som specialist på blågröngrå infrastruktur.

Kent Fridell

Kent Fridell är expert på BGG-system. Foto: Edge

Vad är ett BGG-system?


Ett BGG-system är ett system med multifunktionella ytor där flera funktioner kan samexistera. Med detta system samsas transport, dagvattenhantering och vegetation på samma yta.

 

BGG-system anläggs ofta som ett stråk. Basen består av makadam. Illustration: Edge

BGG-system anläggs ofta som ett stråk. Basen består av makadam. Illustration: Edge


 

Man kan se systemet som en byggsats. Basen är ett öppet förstärkningslager, även kallat luftigt eller dränerande förstärkningslager. Huvudkomponenten i denna bas är makadam.

 

Så här kan ett BGG system se ut i genomskärning. Beroende på behov kan olika lösningar användas, som regnbädd, vegetationsyta, hårdgjord yta eller en träd planterade i hårdgjord yta. Illustration: Edge


Beroende på vilka behov som finns kan regnbäddar, vegetationsbäddar, täta eller dränerande hårdgjorda ytor och träd i hårdgjorda ytor sedan ingå i systemet. Vanligtvis används inte alla element, men systemet är flexibelt och alla funktioner kan kombineras med varandra.

 

Storleken på systemet varierar. Ofta anläggs systemet som ett stråk, tex längs en gata. I tex det nybyggda området Rosendal i Uppsala har man däremot valt att anlägga hela gatans bredd som ett enda stort system.

I det nybyggda området Rosendal i Uppsala har man valt att anlägga hela gatans bredd som ett enda stort system.

I det nybyggda området Rosendal i Uppsala har man valt att anlägga hela gatans bredd som ett enda stort system. Foto: Edge

Varför är BGG-system bra?


EUs vattendirektiv och Naturvårdsverkets mål säger att 70-80% av föroreningarna i dagvattnet ska bort vilket kräver andra lösningar än de som finns idag. Naturvårdsverket har också ett mål om 25% krontäckningsgrad i svenska städer. Det innebär betydligt fler träd än idag och framförallt träd som etableras och utvecklas väl. Grunden i BGG-systemet är som beskrivits en bädd av makadam. Det har många fördelar. När dagvatten leds ner i bädden har den en fördröjande, renande och magasinerande förmåga vilket minskar översvämningsrisken i dagvattensystemet och även renar vatten.  Samtidigt erbjuder makadam en syrerik miljö för växternas rötter, vilket är en förutsättning för en lyckad etablering. När vegetation ska anläggas ovanpå förstärkningslagret kan även biokol blandas i. Det bidrar till minskning av koldioxid vilket ytterligare hjälper till att rena och fördröja dagvattnet.

 

Effekt på flöde och volym. Foto: Edge

Effekt på flöde och volym – jämförelse mellan ett konventionellt system och blågröngrå system. Foto: Edge


Effekt på växtbäddens volym och växters förmåga att etablera sig - en jämförelse mellan ett konventionellt system och en blågröngrå lösning. Foto: Edge

Effekt på växtbäddens volym och växters förmåga att etablera sig – en jämförelse mellan ett konventionellt system och en blågröngrå lösning. Foto: Edge

Vilka växter passar bäst?


Precis som i konventionella planteringar är det lämpligt att i BGG-system välja robusta växter som passar till den aktuella växtplatsen.

Robusta växter som lämpar sig för växtplatsen är bästa valet oavsett vilket system de planteras i.

Robusta växter och härdiga som lämpar sig för växtplatsen är bästa valet oavsett vilket system de planteras i. Foto: Edge

Utmaningen består i samordning


Den största utmaningen för att implementera BGG-system i större skala ser Kent i dagens kommunala organisationer. Lösningen involverar tre förvaltningar som ska dela ansvaret sinsemellan. Vem är ansvarig för vad och vilken budget ska ta vilka kostnader? Parkförvaltningen, gatukontoret och VA har också vanligtvis olika projektörer. En lyckad samordning är därför nyckel till framgång och något som Kent ofta hjälper till med. Kent berättar att intresset för de blågröngrå systemen är stort och bara de senaste åren har han hållit mer än 70 föreläsningar för olika aktörer i branschen.

Systemets fördelar


Lägre totalkostnad

Flera funktioner ryms på samma yta

Effektiv dagvattenhantering

Säkrare och bättre växtetablering

 

Ladda ner #BlueGreenGrey manualen


Tillsammans med nio svenska kommuner har Edge utvecklat en manual med samlad information om systemet. Manualen är kostnadsfri att ladda ner och uppdateras efterhand som ny kunskap tillkommer.

LÄNK

Filmtips


I den här pedagogiska filmen kan du lära dig mer om BGG-systemet.


Följ oss gärna
 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel