skip to Main Content
Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

26.3.2021

Biologisk mångfald

Artrikedom ger stabilitet


Den biologiska mångfalden representerar graden av mångfald hos växter och djur. De olika arterna på vår jord skapar en balans. Många olika växter, träd och buskar i staden kommer att stimulera den biologiska mångfalden. Mer variation i vegetation bidrar till ett rikare djurliv.

Ett brett utbud av pollinerande insekter och många olika växter kommer att utgöra näringskällor för fåglar och andra djur. Pollinerande insekter är en viktig länk i ekosystemen. De är med andra ord nödvändiga för den biologiska mångfalden.

4 grundprinciper


Plats och vatten krävs för att biologisk mångfald ska utvecklas. Starka samband mellan grönområden gör att den biologiska mångfalden utvecklas bättre. Fyra principer ringar in vad som krävs för att bevara och främja den biologiska mångfalden i tätorter. 
Fyra principer för att bevara och främja den biologiska mångfalden i urbana miljöer. Foto: Foto: Green Cities for a Sustainable Europe


• Att bevara de grönytor som finns och särskilt de naturliga ytorna eller resterna av dessa. Här kan den befintliga biologiska mångfalden vara stor eftersom den har fått tid att utvecklas.  Att bevara befintlig grönska gynnar den biologiska mångfalden.

• Att sköta grönytor på rätt sätt och låta dem ”förvildas” genom att klippa gräset mer sällan, låta buskar växa upp och att inte städa bort död ved. Just död ved är en nyckelresurs för många arter. Privata trädgårdar kan med rätt vegetationsval och skötsel bidra till den biologiska mångfalden. Information och inspiration kan hjälpa fastighetsägare att förstå värdet av en gynnsam utformning och skötsel. 

• Att utveckla eller restaurera befintliga grönytor för ökad biologisk mångfald kan handla om att omvandla gräsmattor till urbana blomsterängar. Blomsterängar är positivt för förekomsten av pollinatörer. Andra åtgärder kan handla om att utveckla buskskiktet som visat sig gynna däggdjur som fladdermöss, fåglar och insekter. Ytterligare åtgärder är att restaurera urbana gräsmarker och våtmarker.

• Att vid nyanläggning spara så mycket befintlig vegetation som möjligt, det gäller särskilt äldre träd. Man kan redan i planeringskedet överväga vilka nya områden som kan skötas mindre intensivt för att gynna den biologiska mångfalden. Att anlägga naturlika biotoper inklusive vattenbiotoper är också ett viktigt sätt att främja biologisk mångfald. Inhemska växter gynnar inhemsk fauna och bör inkluderas i nyanlagda grönområden. 

Biologisk mångfald_fjäril

Biologisk mångfald är en förutsättning för ett rikt liv. 
Foto: Erika Wallin

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel