skip to Main Content
Naturmolnet nominerat till Green Cities Europe Award

Naturmolnet nominerat till Green Cities Europe Award

image
Naturmolnet är ett fint exempel på hur en ödetomt med relativt sett små medel transformeras till en grön oas och mötesplats. Foto: City of Malmö/Bojana Lukac
30.8.2023

Naturmolnet nominerat till Green Cities Europe Award! Sveriges bidrag till den europeiska tävlingen Green Cities Europe Award 2023 är nu utvalt. Projektet som har nominerats är Naturmolnet i Malmö. Juryn motiverar beslutet så här:

Projektet Naturmolnet i Malmö är nominerat till Sveriges bidrag till Green Cities Europe Award 2023

Trots att Naturmolnet i Malmö bara är 700 kvadratmeter stort rymmer platsen en hel värld! Denna kvarterspark är ett fint exempel på hur en öde gluggtomt i stadsväven med relativt sett små medel transformeras till en grön oas och mötesplats.

Här samsas, på ett enligt juryn föredömligt vis, möblemang och element för att locka till utevistelse och aktiviteter, samtidigt som platsen hyser en rik och myllrande växtlighet. Stadsgrönskan har ett tydligt odlingstema, där många av växterna är ätbara. Här är det fantasifulla och lekfulla ihopvävt med de naturpedagogiska värdena. Genom att förena det sociala och ekologiska på ett och samma ställe fungerar Naturmolnet som en viktig inspirationskälla till hur kvartersparker kan utvecklas för att hantera dagens samhällsutmaningar.

Naturmolnets ambition att implementera Agenda 2030 i praktiken är ett lovvärt initiativ, som vi i juryn vill uppmärksamma.

JURYN BESTÅR AV:


Mattias Gustafsson, Urbio
Fredrik Jergmo, Tankesmedjan Movium
Åsa Keane, Ekologigruppen
Patrick Svensson, Björkhaga Plantskola
Maja Persson, LRF Trädgård
Erika Wallin, Green Cities Sweden

Naturmolnet är ett exempel på hur Agenda 2030 kan tillämpas i praktiken. 
Foto: City of Malmö/Bojana Lukac

BESKRIVNING


Naturmolnet är en offentlig park i stadsdelen Sofielund, Malmö. Tomten ägs av Castellum som i dagsläget inte har planer på att exploatera tomten.

Tomten har istället stått öde och outnyttjad i drygt 25 år. Under 2020-2021 transformerades tomten genom projektet Case Sofielund 2030 till grannskapsträdgården Naturmolnet, som kommit att bli en populär mötesplats i området. Naturmolnet är ett medskapande projekt där utvecklingen av platsen drivs och projektleds av Växtvärket i samarbete med lokala krafter; boende, designers, konstnärer, föreningar, skolor, förskolor och verksamheter i närområdet.

RESAN


Naturmolnet är en plats med mörk historia som har transformerats till en lummig plats där invånarna gärna vill vara. I nedanstående bildspel visar vi några ögonblick från de senaste 27 åren.

Naturmolnet visar på ett fint sätt hur det går att göra nedgångna och otillgängliga ytor till oaser med plats för såväl människor som växter.

SOCIALT


Naturmolnet är en medskapande, grön mötesplats som för samman stadsdelen och dess invånare. Det som en gång var en osäker ödemark präglad av en mörka historia är förvandlad till en lummig fickpark. Tack vare hjälp och samarbete med lokala konstnärer, invånare och barn. Denna form av co-creative design och arkitektur bidrar till en dynamisk process. Det bidrar till ansvarskänsla och socialt engagemang hos de hundratals skolbarn och deras föräldrar som har deltagit. Som en praktisk testbädd för att implementera Agenda 2030 vill Naturmolnet inspirera till mer lekfull och grön stadsdel med gröna tak och väggar, med ängar och en dagvattenlek. De vill visa upp en inkluderande stadsplaneringsprocess som skapar möjligheter och medel att aktivera fler människor och olika uttryck.

Naturmolnet visar att det går att förändra en öde tomt med hjälp av kvarterets invånare. Fotograf: City of Malmö - Bojana Lukac

Naturmolnet visar att det går att förändra en öde tomt med hjälp av kvarterets invånare. Fotograf: City of Malmö/Bojana Lukac

BIOLOGISK MÅNGFALD


Tanken bakom Naturmolnet är att skapa en mötesplats och ett klassrum i staden. Det kan vara en inspirationskälla för att bygga ett hållbart samhälle med fokus på utbildning samt genomförandet av Agenda 2030. Syftet är också att skapa en bättre förståelse för ekosystemtjänster och hållbar utveckling. Fickparken har olika lekfulla gröna och blå lösningar till förmån för biologisk mångfald. Naturmolnet rymmer en blandning av växter från jordens alla hörn såväl som inhemska arter som ger hög biologisk mångfald. Trädgården har en klimatanpassad plantering med växter som tål stadens värme och framtida klimatförändringar.

Torktåliga växter är ofta en förutsättning i våra städer. Fotograf: City of Malmö/Bojana Lukac

EKONOMI


Naturmolnet ingår i en satsning inom Case Sofielund 2030 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket. Genom ett samarbete med Kungsleden, Fastighetsägarföreningen BID Sofielund, Malmö stad och NGO Växtvärket trädgårdsgrupp, har utrymmet omvandlats till en grön mötesplats och ett utomhusklassrum i staden. Parken och dess verksamhet har utformats i nära samarbete med boende i Sofielund, särskilt skolor, förskolor och föreningar.
Pilotsatsningen har bidragit till ett ökat intresse bland fastighetsägare då Naturmolnet ger både miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelar.

Alla gynnas av att staden innehåller gröna ytor för umgänge och återhämtning. Foto: City of Malmö/Bojana Lukac

KLIMAT


Här finns en stor fruktlund uppbyggd på klimatpositivt biokol, urbana ängar, gröna tak och väggar. Dagvatten fångas upp från grannfastigheten och solcellspaneler ger energi till trötta mobiltelefoner. Naturmolnet visar exempel på hållbara lösningar och ekosystemtjänster såsom mer grönska, dagvattenhantering och social aktivering. Även om de enskilda insatserna är små har de ett värde inte minst genom att bidra till ökad kunskap och social sammanhållning. Platsen bjuder in till undervisning, studiebesök och inspirationsträffar för skolor, boende, besökare och även yrkesverksamma.

Naturmolnet är tänkt att fungera som ett klassrum i staden med fokus på hållbar utveckling.
Foto: City of Malmö/Bojana Lukac

VÄLMÅENDE


Små kvartersparker eller fickparker som de ofta benämns, är viktiga ur både ekologiska och sociala aspekter. Inte minst underlättar kvartersparker rekreation och avkoppling. Att ha nära till ett grönområde är en avgörande faktor för att invånare också ska nyttja det. Kvartersparker förbättrar städers resiliens genom att hantera dagvatten, skänka skugga och rena luften. Naturmolnet är ett exempel på hur ett grönt stadsrum bidrar till att åstadkomma större trivsel. Att interagera med invånarna och engagera dem i arbetet med att omvandla området har varit mycket positivt.  Tack vare Växtvärkets kontaktnät och metoder för medborgardialog har skolor, föreningar och grannar deltagit i arbetet med att designa, aktivera och driva trädgården.

Under pandemin var möjligheten att träffas och leka utomhus extra värdefullt för undervisning och välmående i stadsdelen Sofielund.

Tack vare den medskapande processen finns en känsla av gemenskap och ägande till kvartersparken bland skolbarn och andra som varit med och format utrymmet.
Tillsammans har de förändrat synen på platsen och skapat en liten lunga i staden. 

Svenska växter, exotiska växter, träd, buskar, perenner, ängssådder, gröna väggar och mängder av ätbara växter blev resultatet när invånarna fick bestämma. Foto: City of Malmö/Bojana Lukac

INNOVATIONSVÄRDE


Naturmolnet är ett exempel på hur otrygga och övergivna tomter kan förändras för att stärka den sociala och ekologiska hållbarheten i våra städer. Naturmolnet är ett pilottest av ett tvärsektoriellt samarbete. Invånarna har varit medskapande till förvandlingen av en öde tomt till en kvartersträdgård. Det har gett både förbättrad trivsel och ökad säkerhet i området. Sedan starten har tomten växt till att vara en plats fylld av grönska där människor kan samlas för att fira födelsedagar, dejta, spela spel, grilla och lyssna på musik.

Naturmolnet syftar till att inspirera till mer lekfull och grön stadsplanering med gröna tak och väggar, fruktlundar, torktåliga växter, ängar och vattenlek. Naturmolnet vill visa hur en inkluderande stadsplaneringsprocess kan se ut. Aktiva och intresserade invånare med olika idéer skapar fler uttryck. Det ger liv i stadsrummet. Och är dessutom ett ypperligt tillfälle för invånarna att lära sig mer både om växter, odling, naturen och sina medmänniskor.

Projektets största innovationsvärde är att invånarna själva har tagit stort ansvar för att utveckla sin kvarterspark och därmed förvandlat en otrygg plats till en gemensam mötesplats. Foto: City of Malmö/Bojana Lukac

Projektets största innovationsvärde är att invånarna själva har tagit stort ansvar för att utveckla sin kvarterspark och därmed förvandlat en otrygg plats till en gemensam mötesplats. Foto: City of Malmö/Bojana Lukac


Läs mer: Naturmolnet

Förra årets vinnare: Växtrum

 

Text: Erika Wallin

FÖLJ OSS GÄRNA


 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel