skip to Main Content
Peter Danielsson (M): Kommunerna måste gå i frontlinjen för grönare städer 

Peter Danielsson (M): Kommunerna måste gå i frontlinjen för grönare städer 

image
En åtgärd, som är bevisat effektiv för att mildra effekterna av klimatförändringarna, är att öka andelen gröna ytor genom att plantera mer växter. Foto: iVerde Green Cities
26.8.2021

Det är lätt att bli dystopisk när man läser nyheterna. Under sommaren har artiklar om häftiga regn och översvämningar, höga temperaturer och utbredda skogsbränder varit återkommande inslag. Ett varmare klimat i kombination med allt fler människor, som dessutom ofta bosätter sig i städer och många gånger i närheten av vatten, är problematiskt. De hårdgjorda ytorna blir allt fler och i takt med en ökad befolkning är dessutom många dagvattensystem underdimensionerade.  

En åtgärd, som är bevisat effektiv för att mildra effekterna av klimatförändringarna, är att öka andelen gröna ytor genom att plantera mer växter. Klimatforskare, Greta Thunberg och  FN är några av dem som uppmanar till planteringar som en del av lösningen. Förra året lanserade FN kampanjen Threes in cities challange som går ut på att få städer runt om i världen att förbinda sig till att plantera träd. Kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Peter Danielsson har figurerat som en av frontfigurerna i FNs kampanj och Green cities har träffat honom för att få ta del av hans erfarenheter.  

Peter Danielsson mayor of Helsingborg

Peter Danielsson är Kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg. Helsingborg är en av de städer som deltagit i FNs Threes in cities challange som går ut på att få städer runt om i världen att förbinda sig till att plantera träd.  Foto: Erika Wallin


-Att vi har valt att vara med i FNs utmaning att plantera träd är ett sätt för oss att sätta fokus på och synliggöra stadens miljöarbete samt motivera fler aktörer att engagera sig, berättar Peter Danielsson.  

Förra året planterade staden 11500 träd i olika storlekar, från småplantor i häckstorlek till stora träd, och inför 2021 fortsätter satsningen med nya planteringar. Staden uppmanar andra aktörer, som bostadsbolag, företag och privatpersoner att göra detsamma för att göra Helsingborg till en grönare stad.  

Politisk enighet för mer grönska 


Till grund för Helsingborgs miljöarbete och planteringar ligger en grönstrukturplan från 2006 och en uppdaterad handlingsplan från 2014. I handlingsplanen beskriver kommunen hur den ska arbeta med att höja grönstrukturens värden och attraktion. Det handlar om insatser i centralorten, byar, gröna stråk samt natur- och rekreationsområden. 

-När det gäller att öka andelen gröna ytor i våra städer finns egentligen ingen politisk oenighet. Det blir sällan någon debatt, utan det ses som bra av alla partier. Träd och andra planteringar är dessutom förhållandevis billiga och en investering för framtiden. Att anlägga regnbäddar kostar till exempel en bråkdel av att bygga ut rörnäten för att klara störtregn. I de flesta fall är inte budget något problem, menar Peter Danielsson. 

Vill du få fler nyheter från Green Cities? Teckna dig för vårt nyhetsbrev!

Barn hjälper till att plantera träd 


Kommunens handlingsplan för en grönare miljö har flera syften, bland annat att ge alla invånare möjlighet att uppleva djur och växter i sin närmiljö samt stärka naturvärdena och öka den biologiska mångfalden. Att skapa helt nya naturområden är också en del och i Helsingborg har många barn hjälpt till med detta.  ´

-Vår förre stadsträdgårdsmästare Ole Andersen tog fram idén med en Babyskog. Som en följd av almsjukans härjningar behövdes nya träd och Babyskogen var ett av många sätt att ersätta almarna. För alla barn som föddes 2007 planterades ett träd och barnens familjer bjöds in att delta i planteringen. Jag har själv en son som föddes 2007 och vi var nyligen tillsammans och tittade på planteringarna. Det var roligt att se hur träden har utvecklats, berättar Peter. 

Under de senaste 20 åren har även skolklasser i årskurs 4 årligen planterat träd på ett par områden i kommunen. Det är ett bra sätt att lära barnen betydelsen av träd och alla de mervärden de för med sig, samtidigt som nya grönområden anläggs. 

Pojke planterar

Att barn hjälper till med plantering av träd har ett stort pedagogiskt värde. Samtidigt som de konkret bidrar till en bättre miljö lär de sig om trädens betydelse. Varje träd eleverna planterar bidrar till ett bättre klimat, boplatser till djur och ger goda hälsoeffekter. Foto: iVerde Green Cities

Grönare städer kan skapas på olika vis 


Att arbeta för grönare städer sker på många olika plan. Under de senaste åren har till exempel flera naturreservat skapats, ängsmarker har anlagts till förmån för bin och andra pollinatörer och olika trädplanteringar har gjorts. Parker har byggts om för att tillföra fler mervärden och nästa år kommer staden att arrangera en innovationsmässa H22 där flera idéer om hur staden kan förbättras med avseende på miljö kommer att presenteras.  

-Länder i all ära, men städerna måste gå före och visa vägen. Det är vi som kan få saker gjorda och har möjlighet att genomföra åtgärder som är positiva för miljön, menar Peter.  

Samtidigt är många platser i Helsingborg långt ifrån gröna och utmaningar saknas inte. Det finns många äldre gator utan ett enda träd och även helt nybyggda kvarter domineras av asfalt och sten. När områden förtätas är skyddet för gamla träd och buskar dåligt. Cecil Konijnendijs van den Boschs 3-30-300 mål, dvs att alla ska se minst tre träd från sitt hus, att staden har 30 % krontäckningsgrad och att alla har max 300 meter till närmsta grönområde är långt ifrån uppnått. Även enormt stora logistiklokaler utanför staden slukar mark och bjuder på sterila hårdgjorda ytor.  

-Bättre upphandlingsförfaranden och större krav på exploatörer är vägar framåt. När vi tex arbetar med nyetablering av industriföretag tittar vi på att kräva minst tvåvåningsbyggnader för att minska verksamhetens fotavtryck på marken, förklarar Peter.  

Plantskola mitt i stan


Ytterligare en utmaning är att många träd är drabbade av sjukdomar och framförallt kastanjerna i staden mår dåligt. Att gamla träd med stora kronvolymer dör är extra problematiskt och de tar tid att ersätta. Många planteringar kommer att krävas i staden framöver för att ersätta sjuka träd. Med inspiration från Frankrike har Helsingborg flyttat in några av ersättningsträden och installerat två mobila plantskolor i centrum där träden står på tillväxt.  

-Genom att skapa en plantskola i staden får invånarna glädje av träden samtidigt som de växer till sig. Det ger grönska på platser där invånarna normalt sett inte ser stora träd, som tex utanför Dunkers Kulturhus där det är ett stort torg ovanpå ett parkeringsgarage.  Samtidigt skapar träden uppmärksamhet om behovet av en hållbarare stad, avslutar Peter. 

Plantskola_Hbg_Erika_Wallin

Mobil plantskola i centrala Helsingborg. Många träd i staden är sjuka och behöver ersättas. I väntan på plantering på sin slutgiltiga plats glädjer träden helsingborgarna på ett av alla stenlagda torg i staden. 
Foto: Erika Wallin


Tips till kommunpolitiker:

Ta fram en grönplan och arbeta målinriktat och strukturerat för att öka andelen och kvalitén på grönområdena.

Sätt mål för att engagera fler utanför organisationen, som tex bostadsbolag, företag och privatpersoner. Det ger ett positivt signalvärde. Att delta i FN kampanjen Threes in cities challange är ett exempel.

För att förändra beteenden är kunskap oerhört viktigt, men också ekonomiska incitament. Ställ högre miljökrav vid upphandlingar och nyetableringar.

Grönare städer är sällan en stor fråga i kommunpolitiken, trots att de tillför många mervärden. De är en investering för framtiden och tryggar städerna för kommande generationer. Planera långsiktigt och se bortom mandatperioder och kortsiktiga vinster. Städer ska fungera under lång tid och att planera fel tar lång tid att rätta till. Prioritera frågan på dagordningen!

The Green City Climate

FN uppmanar till trädplantering.  Foto: iVerde Green Cities


Delta i FNs kampanj!

Text: Erika Wallin

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel