skip to Main Content
Hej Ulrika på Boverket

Hej Ulrika på Boverket

image
Ulrika Åkerlund arbetar som landskapsarkitekt och projektledare på Boverket. Foto: Charlotte Nilsson
22.11.2021

Vi har haft en liten pratstund med Ulrika Åkerlund på Boverket. Hon hjälper oss att reda ut några begrepp om ekosystemtjänster. Och vad som görs för att regeringens beslut att dessa ska integreras ska bli verklighet. 

Kan du berätta om din roll på Boverket?


Jag arbetar som landskapsarkitekt och projektledare på Boverket. Främst arbetar jag med att ta fram vägledning till landets kommuner inom landskap och grönstruktur, barns och ungas utemiljöer och ekosystemtjänster, ofta tillsammans med andra myndigheter.

Det pratas mycket om ekosystemtjänster. Kan du kort förklara vad som menas med det?


Ekosystemtjänster är de tjänster och nyttor som vi får från naturens ekosystem och vi människor är helt beroende av för vår hälsa och välfärd. Det handlar om dricksvatten, mat och virke, men reglering av lokalklimat, pollinering av våra grödor och fördröjning och rening av vatten är också ekosystemtjänster. Naturen ger oss också det vi kallar för kulturella ekosystemtjänster så som mental återhämtning och rekreation, kunskap och inspiration.

Ekosystemtjänster är de tjänster och nyttor som vi får från naturens ekosystem. Vi människor är helt beroende av dem för vår hälsa och välfärd. Foto: iVerde

Regeringen har beslutat att senast 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner integrera ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter.  Vilka är de viktigaste redskapen för att lyckas med integreringen anser du?


De viktigaste redskapen handlar dels om kommunikation och kunskap om vad ekosystemtjänster är, dels handlar det om verktyg för att faktiskt kunna arbeta med det i planering, byggande och förvaltning. På Boverket har vi tillsammans med Naturvårdsverket och C/O City tagit fram ikoner och informationsmaterial för att lätt kunna berätta om olika ekosystemtjänster. Vi har också tagit fram vägledningen Ekosystemtjänster i den byggda miljön som lyfter hur ekosystemtjänster kan integreras i översiktsplaneringen, detaljplaneläggningen, i byggande och förvaltning. Vi har låtit utveckla verktyget ESTER (Ekosystemtjänsteffekträkning), ett enkelt Excelverktyg som kan användas för att undersöka vilka ekosystemtjänster som kan tänkas finnas på en plats och hur dessa tjänster kan komma att påverkas av en tänkt exploatering.

Forskning visar på många mervärden med gröna städer och vikten av att ta tillvara olika ekosystemtjänster. Trots det tas ofta beslut som går stick i stäv med detta och resulterar i motsatsen. Vad beror det främst på anser du?


Det handlar till viss del om kunskapsbrist. Men också om svårigheterna att översätta ekosystemtjänsterna i ekonomiska termer särskilt i skarpt läge när ett område ska exploateras. Vissa ekosystemtjänster kan man lätt beräkna det ekonomiska värdet av som till exempel virke eller mat. Andra ekosystemtjänster som upplevelsevärden är svårare att värdera monetärt, vilket gör det svårare att hävda dessa värden vid en exploatering.

Parkeringsplatser istället för träd är en vanlig syn både i nybyggda och äldre områden i svenska städer. Foto: Erika Wallin

Kan du ge exempel på kommuner som kan fungera som förebild för andra?


Det finns många kommuner som idag har kommit långt i sitt arbete med ekosystemtjänster, fast på olika sätt. Upplands Väsby kommun var tidigt ute. De tog 2016 fram en ekologisk utvecklingsplan med strategier för ekosystemtjänster som har arbetats in i översiktsplanen och i deras olika checklistor vid detaljplanering. Stockholm, Malmö och Göteborg har också arbetat länge. De har integrerat ekosystemtjänster i sina verktyg för till exempel grönytefaktor. Kommuner som Kristianstad och Vaggeryd har arbetat mycket med ekosystemtjänster i sina grönplaner.

Har du några råd som du vill dela med dig av?


Ekosystemtjänster är ett lite svårt. Men också ett pedagogiskt begrepp som kan hjälpa oss att förstå vilka nyttor vi kan få av grönskan och naturen. Om vi planerar och bygger med ekosystemtjänster kan vi få så många värden på köpet. En grön bostadsgård eller en rymlig park är inte bara en social mötesplats. Dessa miljöer kan också reglera lokalklimatet, sänka temperaturen vid värmeböljor och fördröja dagvatten och minska risken för översvämning. De kan också utgöra boplatser för växter och djur och bidra till biologisk mångfald. Idag finns en rik flora av verktyg och vägledningar för hur man kan arbeta med ekosystemtjänster i olika sammanhang och i olika skalor. Så använd ekosystemtjänster, peka på mångfunktionaliteten och använd verktygen för att få rika och grönskande miljöer i våra städer och samhällen!

Tack!


Läs mer om Ekosystemtjänster – en verktygslåda

 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel