skip to Main Content
Gröna lösningar för en bättre ljudmiljö

Gröna lösningar för en bättre ljudmiljö

image
13.12.2021

Stockholms stad har tagit fram en handbok som beskriver hur man kan arbeta med grönska och vegetation för att dämpa buller och skapa bra ljudmiljöer. Syftet är att beskriva effekter och ge konkreta rekommendationer för hur gröna lösningar kan utformas för att begränsa buller samtidigt som det stärker andra ekosystemtjänster i staden.

Gröna lösningar och etablering av ekosystemtjänster är en högaktuell fråga idag. Gröna lösningar och etablering av ekosystemtjänster bidrar till ökad biologisk mångfald, luftkvalitet, dagvattenhantering och  rekreation. Även bullerproblematiken har fått ökad uppmärksamhet både inom bostadsbyggandet, de åtgärdsprogram som tas fram genom EU-direktivet om omgivningsbuller och nyligen publicerade riktvärden från WHO.

Växter ger bättre ljudmiljöer


Det finns en utbredd missuppfattning om att grönska har en begränsad effekt för att dämpa buller. Det hänger samman med att en planterad häck eller trädridå inte är en effektiv lösning för att skärma ljud. Men grönskan sprider ut ljudet, kan bl.a. bidra till att vinden inte transporterar ljudet vidare och ger förutsättningar till positiva ljud från lövbrus och fåglar. Substratet, i form av mjuk mark, dämpar ljudets utbredning och kan även ge absorberande effekt om gröna lösningar appliceras på fasader, tak eller exempelvis i spårvagnsspår.

Den första delen av handboken är en vägledning som beskriver hur gröna lösningar fungerar och kan optimeras för bullerdämpning, hur man kan arbeta med det i planeringsprocessen och vad man bör tänka på rörande exempelvis drift och underhåll. Handbokens andra del består av en verktygslåda för gröna bullerlösningar inom ett antal olika områden. Slutligen består den tredje delen av exempel på genomförda lösningar i Stockholm, men även i andra delar av landet och internationellt.

Ladda ner handboken här:

Gröna lösningar för en bättre ljudmiljö är en handbok som Stockholms stad har tagit fram.

Film om god ljudmiljö och akustisk design


Vi behöver öka kunskapen om kreativa sätt för att arbeta för tystare och trivsammare städer. Boverket har därför tagit fram en film för att lyfta frågan om god ljudmiljö och akustisk design. Tanken med filmen är att bidra till inspiration.


Exempel på åtgärder 
  • Takens form och egenskaper kan minska eller dämpa ljudets utbredning.

  • Markens egenskaper kan dämpa trafikbuller, tex gräsmattor.

  • Låga perforerade eller växtbeklädda skärmar absorberar störande ljud.

  • Vissa ljud upplevs som positiva, ill exempel vågskvalp, rinnande vatten eller vindens sus i löv. Om dessa ljud förstärks kan de dölja oönskade trafikljud.

  • Ljudinstallationer kan förstärka karaktären hos en miljö eller maskera oönskade ljud.

  • Växtbeklädda väggar, skärmar med plantor, sedumtak och gräsbevuxna spår berikar stadsmiljön och underlaget för växterna dämpar ljud. 

Källa: Magnus Lindqvist, Miljöförvaltningen, Stockholm Stad  magnus.lindqvist@stockholm.se samt Boverket

 

 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel